Księga zasad świadczenia usług RA

 1. Terminy

  Wchodząc na stronę internetową pod adresem https://book-of-ra-free.com/, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszymi warunkami świadczenia usług, wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za zgodność z wszelkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie wolno Ci korzystać z tej strony ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte na tej stronie internetowej są chronione odpowiednimi przepisami dotyczącymi praw autorskich i znaków towarowych.

 2. Licencja na użytkowanie

  Udziela się pozwolenia na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej Book of RA wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, krótkotrwałego oglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu prawnego, a na mocy tej licencji nie możesz: modyfikować lub kopiować materiały; wykorzystywać materiałów do celów komercyjnych lub do celów publicznych (komercyjnych lub niekomercyjnych); próby dekompilacji lub inżynierii wstecznej dowolnego oprogramowania zawartego na stronie internetowej Book of RA; usunięcia z materiałów wszelkich zapisów dotyczących praw autorskich lub innych praw własności; lub przekazać materiały innej osobie lub "lustrzane" materiały na jakimkolwiek innym serwerze. Niniejsza licencja wygasa automatycznie, jeśli użytkownik naruszy którekolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez Book of RA w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji, należy zniszczyć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w posiadaniu użytkownika, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

 3. Wyłączenie odpowiedzialności

  Materiały zamieszczone na stronie internetowej RA są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. Book of RA nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym, bez ograniczeń, dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania własności intelektualnej lub innego rodzaju naruszenia praw. Ponadto, Book of RA nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z takimi materiałami lub na stronach powiązanych z tą stroną.

 4. Ograniczenia

  W żadnym wypadku Rejestr RA lub jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysku, lub z powodu przerwy w działalności gospodarczej) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów zawartych w Księdze RA, nawet jeśli Książka RA lub jej autoryzowany przedstawiciel został powiadomiony ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takiej szkody. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

 5. Dokładność materiałów

  Materiały znajdujące się na stronie internetowej Księgi RA mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Księga RA nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów znajdujących się na jej stronie internetowej jest dokładny, kompletny lub aktualny. Księga RA może w każdej chwili i bez uprzedzenia wprowadzać zmiany w materiałach zawartych na stronie internetowej RA. Jednakże Księga RA nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

 6. Linki

  Book of RA nie przejrzała wszystkich stron internetowych, do których prowadzą łącza, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron. Zamieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza, że Book of RA popiera tę stronę. Korzystanie z takich stron odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

 7. Modyfikacje

  Księga RA może zmienić niniejsze warunki korzystania z serwisu internetowego w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Korzystając z tej strony internetowej wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych warunków świadczenia usług.

 8. Prawo właściwe

  Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim i nieodwołalnie poddają się Państwo wyłącznej jurysdykcji sądów tego państwa lub miejsca.